Wydawałoby się abstrakcyjnym myślenie że inteligencja dziecka w przyszłości jest możliwa do przewidzenia już dziś. A jednak …może nie aż tak dokładnie… ale jednak jest to możliwe!

Czy słyszeliście o Evidence Based Medicine i Evidence Based Science czyli medycynie opartej na faktach lub nauce opartej na faktach?

Są to bardzo dokładne dane – wyniki badań naukowych bardzo ściśle sprawdzanych pod względem jakości wykonania, jak i wykluczenia ewentualnych konfliktów interesów autorów. Jednym słowem są to badania oparte na najbardziej aktualnych na ten moment metodach badawczych a tym samym najbardziej wiarygodne.

Do najlepiej udokumentowanych czynników predykcyjnych późniejszego IQ dziecka nalezą wykształcenie rodziców i poziom inteligencji matki. Natomiast jest wiele innych czynników które również uczestniczą w tym procesie jednak nie są aż tak dobrze udokumentowane.

Istotna rolę przypisuje się też czynnikom środowiskowych okołoporodowym jak np. płeć, waga urodzeniowa, fakt czy dziecko było karmione piersią, czy podczas ciąży matka paliła papierosy, urodzeniowy obwód główki czy długość ciała, istotne okazuje się też BMI matki co ciekawe. Także nieregularne pory śniadań mają tu znaczenie…

Właśnie te inne środowiskowe czynniki stały się przedmiotem obszernych badań 1782 pięciolatków z Danii. Analiza wykazała potwierdzenie się przypuszczeń odnośnie płci – gdzie nieco lepsze wyniki osiągała płeć żeńska, a wyższa urodzeniowa masa ciała, karmienie piersią oraz właściwe urodzeniowe przybieranie na wadze okazały się znaczącymi predyktorami wyższego poziomu IQ.

Odwrotną korelację z inteligencją dziecka zauważono w przypadku wartości BMI matki.

Znaczenia czynników żywieniowych nie udało się w tym badaniu udowodnić.

Z informacji typowo antropometrycznych istotnymi okazały się waga urodzeniowa, obwód główki i długość ciała które również sprzyjają lepszym umiejętnościom kognitywnym w wieku pięciu lat.

Długotrwałe badania wykazały jak w różnych etapach życia dziecka mają na nie kluczowy wpływ inne czynniki. W przypadku niemowląt i malutkich dzieci środowisko domowe i relacja rodzic – dziecko ma większą korelację z IQ pociechy. Natomiast już od 2 roku życia bardziej predykcyjne staje się wykształcenie i IQ rodziców, które są tu najistotniejsze.

Oczywiście pewnych rzeczy nie przeskoczymy w życiu, nie na wszystko mamy wpływ. I zawsze znajdzie się ktoś kto ma wyższe wykształcenie czy wyższe IQ. Warto zauważyć jednak, że w powyższym badaniu mimo wszystko relatywnie duży wpływ miały też inne czynniki jak BMI matki czy karmienie piersią.

Innym aktualnie analizowanym sposobem przewidzenia przyszłości mogą być badania obrazowe mózgu oraz jego zmian architektury i funkcji pod wpływem różnych czynników.

Naukowcy wykorzystują w tym celu m.in skany popularnego badania rezonansu magnetycznego (uzyskujemy w nim przekrojowe obrazy narządów i tkanek wewnątrz organizmu). Skuteczność wykorzystania MR w tym celu została potwierdzona w wielu niezależnych instytutach.

Już od 2013 roku Narodowy Instytut Zdrowia USA (NIH) prowadzi pierwsze tego typu, unikalne badanie modyfikacji struktury rozwijającego się mózgu pod nazwą ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development) i analizuje czy i w jaki sposób nawyki i hobby nastolatków wpływają na dalszy rozwój struktury i funkcji mózgu.

Skala przedsięwzięcia jest ogromna i zawiera w chwili obecnej ponad 11000 strukturalnych i funkcjonalnych skanów MR u dzieci w wieku 9-10 lat.

Aby zwiększać bazę pacjentów NIH ogłasza coroczny międzynarodowy konkurs na zbudowanie modelu predykcji i przewidzenia zmian w mózgu dziecka z czasem.

W najnowszej edycji konkursu organizacja skupia się głównie na ustaleniu przyszłego poziomu inteligencji co charakteryzuje się biologiczną zdolnością układu nerwowego i nie ma nic wspólnego z zapamiętanymi informacjami czy umiejętnościami technicznymi.

Na stronie badania ABCD jest dostępna dla uczestników baza danych z przyznawanymi punktami do predykcji poziomu inteligencji na podstawie wprowadzonych danych nt pacjenta. Bierze się tu pod uwagę zmienne socjodemograficzne i objętość mózgu. Wyznaczana jest wówczas funkcja liniowa ze zmiennymi poziomu inteligencji i objętości mózgu

Badania tego typu mają na celu znalezienie powiązania pomiędzy poziomem inteligencji a budową anatomiczną mózgu. Pomimo że wyniki nie są idealne to pomagają lepiej zrozumieć związek rozwoju tej architektury układu nerwowego z kompetencjami społecznymi, kognitywnymi, emocjonalnymi czy fizycznymi, które są koniecznymi do funkcjonowania człowieka każdego dnia.

Mimo że mózg człowieka nadal ma wiele tajemnic, każdego dnia dowiadujemy się więcej o jego funkcjonowaniu, rozwoju. Na nas spoczywa obowiązek jak najlepszego wykorzystania tej wiedzy. Przyszłość naszych dzieci od tego zależy. Nikt nie jest oczywiście idealny i nasza wiedza jako ludzi nadal jest bardzo ograniczona, ale najważniejsze to się starać zrobić wszystko najlepiej jak tylko sytuacja pozwala żeby móc spać spokojnie. I tego nam wszystkim życzę.

Napisz co o tym myślisz:

Zobacz też najczęściej kupowane produkty w sklepie: